Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 2022

Καλούνται οι κκ Μέτοχοι, όπως παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στο Cosmos Business Centers, Λεωφ. Κηφισίας 125-127, στην αίθουσα  621 του 6ου ορόφου, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 π.μ., με θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

– Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσαρτήματος και Απόφαση για τη Διανομή των Αποτελεσμάτων Διαχ. Χρήσεως 2021.

– Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη Διαχειριστική Χρήση του 2021.

– Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μετά τη λήξη του νυν Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι από 2.1.2023 έως την 3.1.2029.

Οι μέτοχοι που δύνανται νομίμως να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα το πράξουν με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και την κείμενη νομοθεσία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Τσάκωνας