Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

Καλούνται οι κκ Μέτοχοι, όπως παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ. με θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

– Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσαρτήματος και Απόφαση για τη Διανομή των Αποτελεσμάτων Διαχ. Χρήσεως 2019.

– Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη Διαχειριστική Χρήση του 2019.

– Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Διαχ. Χρήση του 2020.

Οι μέτοχοι που δύνανται νομίμως να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα το πράξουν με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και την κείμενη νομοθεσία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Δημήτριος Τσάκωνας