Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται οι κκ Μέτοχοι, όπως παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της εταιρείας, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:30 πμ. με θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

– Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσαρτήματος και Απόφαση για τη Διανομή των Αποτελεσμάτων Διαχ. Χρήσεως 2018.

– Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη Διαχειριστική Χρήση του 2018.

– Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Διαχ. Χρήση του 2019.